Ochrona danych osobowych

Oświadczenie o polityce prywatności

Bardzo dziękujemy za zainteresowanie naszą firmą. Ochrona danych ma szczególnie duże znaczenie dla kierownictwa Rosner Logistik GmbH. Korzystanie ze strony internetowej Rosner Logistik GmbH jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług naszej firmy za pośrednictwem naszej strony internetowej, przetwarzanie danych osobowych może być konieczne. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne a nie ma podstawy prawnej do ich przetwarzania, z reguły żądamy zgody osoby zainteresowanej.

Przetwarzanie danych osobowych, takich jak imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z RODO oraz zgodnie z obowiązującymi krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych. Za pomocą niniejszej polityki prywatności nasza firma pragnie poinformować opinię publiczną o charakterze, zakresie i celu zbieranych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o swoich prawach poprzez niniejsze oświadczenie o ochronie danych.

Rosner Logistik GmbH, jako administrator danych, wdrożył wiele technicznych i organizacyjnych środków w celu zapewnienia możliwie najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Niemniej jednak transmisja danych przez Internet może mieć w zasadzie luki w bezpieczeństwie, co w rezultacie nie daje gwarancji absolutnej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w inny sposób, np. telefonicznie.

1) definicje

Polityka prywatności Rosner Logistik GmbH  opiera się na pojęciach używanych przez ustawodawcę Dyrektyw Europejskich i Rozporządzeń poprzez wydanie regulacji podstawowej o ochronie danych osobowych (DSGVO=RODO). Nasza polityka prywatności powinna być czytelna i zrozumiała zarówno dla naszych klientów jak i partnerów biznesowych. Aby to zagwarantować, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używane terminy.

W niniejszej polityce prywatności używamy między innymi następujących terminów:

a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej "osobą, której dane dotyczą"). Osobę fizyczną uznaje się za możliwą do zidentyfikowania, jeżeli można ją zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora, takiego jak nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jedną konkretną cechę wyrażającą tożsamość fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

b) osoba, której dotyczy przetwarzanie

osoba, której dotyczy przetwarzanie oznacza każdą zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną, której dane osobowe są przetwarzane przez administratora danych.

c) przetwarzanie

Przetwarzanie" oznacza każdą operację lub szereg operacji, które są przeprowadzane z wykorzystaniem lub bez wykorzystania procesów zautomatyzowanych i które odnoszą się do danych osobowych, takich jak zbieranie, zapisywanie, strukturyzowanie, klasyfikowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczytywanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez transmisję, rozpowszechnianie lub udostępnianie w jakikolwiek inny sposób poprzez weryfikację lub kojarzenie, ograniczenie, usuwanie lub niszczenie.

d) Ograniczenie przetwarzania danych

Ograniczeniem przetwarzania danych jest oznaczanie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przetwarzania w przyszłości.

e) profilowane danych (Profiling)

Profiling to zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych, polegające na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych odnoszących się do osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub przewidywania aspektów związanych z wykonywaniem pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, preferencjami osobistymi, interesami, wiarygodnością, postępowaniem, miejscem pobytu lub przemieszczania się tej osoby fizycznej.

f) anonimizacja

Anonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przyporządkować konkretnemu podmiotowi danych bez dostarczenia dodatkowych informacji, pod warunkiem, że takie dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie są przyporządkowane zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

g) administrator lub osoba odpowiedzialna za przetwarzanie danych.

Administratorem lub odpowiedzianym za przetwarzanie danych jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. W przypadku, gdy cele i środki takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państw członkowskich, administrator  może zostać wyznaczony lub mogą zostać wyznaczone kryteria  zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

h) Podmiot przetwarzający

Podmiotem przetwarzającym jest osoba fizyczna lub prawna, władza publiczna, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora danych.

i) Odbiorca

Odbiorcą jest osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy osoba ta jest osobą trzecią, czy nie. Jednakże organy, które mogą otrzymywać dane osobowe w kontekście określonego zlecenia dokonania analizy na mocy prawa Unii lub prawa państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

j) strona trzecia

Osobą trzecią, uprawnioną do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność administratora danych lub podmiotu przetwarzającego, jest każda osoba fizyczna lub prawna, urząd, instytucja lub inny organ poza podmiotem zainteresowanym,  administratorem danych oraz podmiotem przetwarzającym.

k) zgoda

Zgodę stanowi każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne w danym przypadku wyrażenie woli osoby, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego aktu potwierdzającego, wskazującego, że wyraża ona zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

2. nazwa i adres administratora danych

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu RODO,  innych przepisów o ochronie danych mających zastosowanie w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Rosner Logistik GmbH
Rödgener Str. 14 – 15
06780 Zörbig
tel.: 0349563070
e-mail
strona www.rosner-logistik.eu

3. nazwisko i adres Inspektora  Ochrony Danych Osobowych

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  jest:

Rosner Logistik GmbH
Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Rödgener Str. 14 - 15
06780 Zörbig
Deutschland
tel.: 0349563070
e-mail
strona www.rosner-logistik.eu

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w celu uzyskania odpowiedzi na wszelkie pytania lub sugestie dotyczące ochrony danych.

4) pliki cookie

Strona internetowa Rosner Logistik GmbH korzysta częściowo z plików cookie. Cookies to pliki tekstowe, które są przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tzw. identyfikator cookie.  Jest on unikalnym identyfikatorem pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą których strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której zapisano plik cookie. Umożliwia to odwiedzanym stronom internetowym i serwerom odróżnienie przeglądarki danej osoby od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Specyficzna przeglądarka internetowa może być rozpoznana i zidentyfikowana za pomocą unikalnego identyfikatora cookie.

Dzięki wykorzystaniu plików cookie Rosner Logistik GmbH może zapewnić użytkownikom tej strony internetowej bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą pliku cookie można zoptymalizować informacje i oferty na naszej stronie internetowej w interesie użytkownika. Pliki cookie umożliwiają nam, jak już wspomniano, rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład, użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępu za każdym razem, gdy odwiedza stronę internetową, ponieważ są one przenoszone przez stronę internetową i pliki cookie przechowywane w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy zapamiętuje przedmioty, które klient umieścił w wirtualnym koszyku zakupów za pomocą pliku cookie.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili uniemożliwić ustawienie plików cookie na naszej stronie internetowej, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i w ten sposób trwale odrzucić ustawienie plików cookie. Co więcej, pliki cookie, które zostały już ustawione, mogą być w każdej chwili usunięte przez przeglądarkę internetową lub inne programy komputerowe. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba dezaktywuje ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pewnych okolicznościach w pełnym zakresie użyteczne.

5) Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa Rosner Logistik GmbH zbiera szereg ogólnych danych i informacji za każdym razem, gdy dana osoba lub zautomatyzowany system odwiedza stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach logowania serwera. Zbierane są informacje dotyczące (1) typów i wersji przeglądarek, (2) systemu operacyjnego używanego przez system dostępu, (3) strony internetowej, z której system dostępu uzyskuje dostęp do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstron, które są nakierowywane poprzez system dostępu na naszą stronę internetową, (5) daty i godziny dostępu do strony internetowej, (6) adresu protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcy usług internetowych systemu dostępu oraz (8) innych podobnych danych i informacji wykorzystywanych do zapobiegania zagrożeniom w przypadku ataku na nasze systemy informacyjno-technologiczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, Rosner Logistik GmbH nie wyciąga żadnych wniosków na temat danej osoby. Informacje te są potrzebne (1) do prawidłowego dostarczania treści naszej strony internetowej, (2) do optymalizacji treści i reklamy naszej strony internetowej, (3) do zapewnienia długoterminowej funkcjonalności naszych systemów informacyjnych i technicznych naszej strony internetowej oraz (4) do dostarczenia organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo zebrane dane i informacje są zatem oceniane przez Rosner Logistik GmbH zarówno pod względem statystycznym, jak i w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszej firmie, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane z plików logowania serwera, są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez daną osobę.

6. Możliwość kontaktu z nami za pośrednictwem strony internetowej

Na podstawie  regulacji prawnych, strona internetowa Rosner Logistik GmbH zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszą firmą, jak również bezpośrednią komunikację z nami, w tym również ogólny adres tzw. poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, kontaktuje się z administratorem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez tę osobę są automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazywane administratorowi danych dobrowolnie przez osobę, której dotyczą, są przechowywane w celach przetwarzania lub kontaktowania się z osobą zainteresowaną, której dane dotyczą. Dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

7. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą, może trwać jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania danych lub jeżeli zostało to przewidziane przez prawodawcę dyrektyw europejskich i rozporządzeń lub innego prawodawcę w ustawach lub przepisach, którym podlega administrator danych.

Jeżeli cel przechowywania danych nie ma już zastosowania lub jeżeli wygasa okres przechowywania danych przewidziany przez ustawodawcę  dyrektyw i rozporządzeń  UE lub przez innego właściwego prawodawcę, to dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

8. prawa osoby, której dane dotyczą

 a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot zainteresowany ma prawo, przyznane przez ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do uzyskania od administratora danych potwierdzenia, czy odnoszące się do niego dane osobowe są przetwarzane. Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem odpowiedzialnym za przetwarzanie.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń  europejskich, do uzyskania w dowolnym momencie, bezpłatnie od administratora danych, informacji na temat danych osobowych jej dotyczących, które były przechowywane, oraz kopii tych informacji. Ponadto europejski prawodawca dyrektyw i rozporządzeń ma obowiązek przekazać osobie, której dane dotyczą, następujące informacje:

Osoba, której dane dotyczą, ma również prawo wiedzieć, czy dane osobowe zostały przekazane do kraju spoza Unii czy do jakiejkolwiek organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma również prawo do uzyskania informacji na temat odpowiednich zabezpieczeń w związku z ich przekazaniem.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa dostępu, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

c) Prawo do sprostowania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo do bezzwłocznego żądania poprawienia nieprawidłowych danych osobowych jej dotyczących. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, uwzględniając cele przetwarzania, do żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym za pomocą oświadczenia uzupełniającego.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w każdej chwili skontaktować się z pracownikiem administratora danych.

d) Prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo zażądać od administratora danych niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, gdy wystąpi jeden z poniższych warunków i w zakresie, w jakim przetwarzanie to nie jest konieczne:

Jeżeli zaistnieje jeden z powyższych powodów i dana osoba chce usunąć dane osobowe przechowywane przez Rosner Logistik GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z kierownictwem Rosner  Logistik GmbH. Kierownictwo Rosner  Logistik GmbH zadba o to, aby żądanie usunięcia danych zostało niezwłocznie wykonane.

Jeżeli dane osobowe zostały upublicznione przez Rosner Logistik GmbH i jeżeli nasza firma jako osoba odpowiedzialna jest zobowiązana do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 ust. 1 RODO, Rosner Logistik GmbH podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, uwzględniając dostępne technologie i koszty wdrożenia, w celu poinformowania innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzają upublicznione dane osobowe, o tym, że osoba zainteresowana zwróciła się do tych innych odpowiedzialnych za przetwarzanie z prośbą o usunięcie wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych, o ile przetwarzanie danych osobowych nie jest konieczne. Kierownictwo Rosner Logistik GmbH podejmie niezbędne kroki w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo, zwrócić się do administratora danych o ograniczenie przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

Jeśli jeden z powyższych warunków zostanie spełniony i dana osoba chce zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych w Rosner Logistik GmbH, może w każdej chwili skontaktować się z kierownictwem Rosner Logistik GmbH. Kierownictwo Rosner Logistik GmbH zadba o ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każdy podmiot danych biorący udział w przetwarzaniu danych osobowych ma prawo, przyznane przez ustawodawcę  dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do uzyskania dotyczących go danych osobowych, które zostały przekazane przez podmiot danych administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie. Ma również prawo do przekazywania takich danych innemu administratorowi bez utrudniania ze strony  administratora, któremu przekazano dane osobowe, pod warunkiem że przetwarzanie opiera się na zgodzie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO  lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO  lub na umowie, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, a także pod warunkiem, że przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, pod warunkiem, że przetwarzanie danych nie jest konieczne do wykonania zadania wykonywanego ze względu na interes publiczny lub w związku z wykonywaniem władzy przez  organ władzy publicznej, która to zgoda została udzielona  administratorowi.

Ponadto, korzystając z prawa do możliwości przekazania danych zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednego administratora do innego administratora, o ile jest to technicznie wykonalne i o ile nie narusza to praw i wolności innych osób.

W celu dochodzenia prawa do transferu danych osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z kierownictwem RosnerI Logistik GmbH.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma przyznane przez prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń europejskich prawo, w każdej chwili sprzeciwić się  przetwarzaniu dotyczących jej danych osobowych z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO. Dotyczy to również profilowania, w oparciu o te przepisy.

W przypadku sprzeciwu Rosner Logistik GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych, chyba że będziemy w stanie udowodnić przekonywujące, godne ochrony  powody dla przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami danej osoby, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Jeżeli Rosner Logistik GmbH przetwarza dane osobowe w celu prowadzenia bezpośredniej reklamy, osoba zainteresowana ma prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono tu związane z taką bezpośrednią reklamą. Jeśli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu danych przez Rosner Logistik GmbH do celów marketingu bezpośredniego, Rosner Logistik GmbH nie będzie już przetwarzać danych osobowych do tych celów.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo sprzeciwić się przetwarzaniu jej danych osobowych przez Rosner Logistik GmbH do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO z powodów wynikających z jej szczególnej sytuacji, chyba że przetwarzanie takie jest konieczne do wykonania zadania w interesie publicznym.

W celu skorzystania z prawa do sprzeciwu osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z zarządem Rosner Logistik GmbH. Osoba, której dotyczą dane, ma również prawo, w związku z korzystaniem z usług spółki informacyjnej, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, do złożenia sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne.

h) zautomatyzowane podejmowanie decyzji w poszczególnych przypadkach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, ma prawo, przyznane przez ustawodawcę  dyrektyw i rozporządzeń europejskich do nie podporzadkowania  decyzji, opartej wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu- w tym profilowaniu, które stwarza przeciwko niej  skutki prawne lub poważnie w podobny sposób na nią wpływa, pod warunkiem że decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między podmiotem przetwarzania danych a administratorem danych lub (2) jest dozwolona na mocy prawa Unii lub prawa krajowego lub państw członkowskich, którym podlega administrator danych i która przewiduje odpowiednie środki ochrony praw i wolności oraz uzasadnionych interesów podmiotu przetwarzania danych, lub (3) jest podejmowana za wyraźną zgodą podmiotu przetwarzania danych.

Jeżeli decyzja (1) jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy pomiędzy podmiotem przetwarzania danych a Administratorem, lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, Rosner Logistik GmbH podejmuje odpowiednie środki ochrony praw i wolności, jak również uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, do których to środków należy   przynajmniej prawo, którego realizacja leży po stronie Administratora,  do  wpływu interwencji osoby, na wyrażenia swojego stanowiska i do zaskarżenia decyzji.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z praw związanych z automatycznymi decyzjami, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

i) Prawo do odstąpienia od zgody na ochronę danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma prawo, przyznane przez ustawodawcę  dyrektyw i rozporządzeń europejskich, do cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze swojego prawa do wycofania zgody, może to zrobić w dowolnym momencie kontaktując się z pracownikiem administratora danych.

9. Polityka prywatności w zakresie wykorzystania i stosowania Matomo

Komponent Matomo (otwartoźródłowe oprogramowanie) jest zintegrowany na stronie internetowej Rosner Logistik GmbH. Matomo jest narzędziem oprogramowania otwartoźródłowego (open source) do analizy stron internetowych. Analiza sieci Web polega na zbieraniu, gromadzeniu i ocenie danych na temat zachowań osób odwiedzających strony internetowe. Narzędzie do analizy stron internetowych gromadzi dane m.in. o tym, z której strony dana osoba weszła na stronę internetową (tzw. referrer/odsyłacz), które podstrony strony internetowej były odwiedzane lub jak często i przez jak długo dana podstrona była oglądana. Analiza stron internetowych jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz do analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Oprogramowanie jest obsługiwane na serwerze osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie; pliki logowania, które zgodnie z prawem o ochronie danych są wrażliwe, są przechowywane wyłącznie na tym serwerze.

Celem komponentu Matomo jest analiza przepływu odwiedzających naszą stronę internetową. Administrator danych wykorzystuje uzyskane dane i informacje m.in. do oceny korzystania z tej strony internetowej w celu opracowania raportów online przedstawiających aktywność na naszej stronie internetowej.

Matomo umieszcza plik cookie na systemie informacyjno- technologicznym danej osoby. Co to są pliki cookie, zostało już wyjaśnione powyżej. Ustawienie plików cookie umożliwia nam analizę korzystania z naszej strony internetowej. Za każdym razem, gdy jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej jest odwiedzana, przeglądarka internetowa w systemie informacyjno-technologicznym danej osoby jest automatycznie proszona przez komponent Matomo o przesłanie danych do naszego serwera w celu analizy online. W ramach tego procesu technicznego zdobywamy wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP danej osoby, które wykorzystujemy m.in. do śledzenia pochodzenia odwiedzających i kliknięć.

Plik cookie jest wykorzystywany do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której wyszedł dostęp oraz częstotliwość wizyt na naszej stronie internetowej. Za każdym razem, gdy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, te dane osobowe, w tym adres IP połączenia internetowego, z którego korzysta dana osoba, są przekazywane na nasz serwer. Te dane osobowe są przechowywane przez nas. Nie przekazujemy tych danych osobowych osobom trzecim.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili, jak opisano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą  stronę internetową, poprzez odpowiednie ustawienie używanej przeglądarki internetowej i tym samym trwale sprzeciwić się ustawieniu plików cookie. Takie ustawienie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby również Matomo ustawienie pliku cookie w systemie informacyjno- technologicznym  danej osoby. Ponadto, plik cookie już ustawiony przez Matomo może być w każdej chwili usunięty przez przeglądarkę internetową lub inne oprogramowanie komputerowe.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Matomo, nakierowanych na korzystanie  z tej strony internetowej i uniemożliwić takie gromadzenie. Aby to zrobić, osoba zainteresowana musi ustawić "Nie śledź/ Do Not Track" w przeglądarce internetowej.

Przy ustawieniu pliku cookie opt-out możliwe jest jednak, że strony internetowe administratora danych mogą nie być już w pełni wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą.

Dalsze informacje i aktualną politykę prywatności Matomo można znaleźć na matomo.org/privacy/.

10. podstawa prawna przetwarzania danych

Art. 6 I lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) służy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania, w których uzyskujemy zgodę na konkretny cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania niezbędnych danych celem dostawy towarów, lub świadczenia usług lub  świadczeń wzajemnych, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 I lit. b RODO. To samo odnosi się do takich operacji przetwarzania, które są niezbędne do wdrożenia środków przed umownych,  dotyczących na przykład zapytań o nasze produkty lub usługi. Jeżeli na naszej firmie ciąży prawny obowiązek, wskutek którego konieczne jest  przetwarzania danych osobowych, np. w celu wypełnienia obowiązków podatkowych, przetwarzanie opiera się na art. 6 I lit. c) RODO. W rzadkich przypadkach przetwarzanie danych osobowych może okazać się konieczne w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład w przypadku, gdyby osoba odwiedzająca naszą firmę została poszkodowana, a jej nazwisko, wiek, dane z ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej osobie trzeciej. W takiej sytuacji,  przetwarzanie opierało by się  na art. 6 I lit. d RODO. Wreszcie,  operacje przetwarzania mogą być oparte na art. 6 I lit. f RODO. Na tym przepisie opierają się operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, jeśli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub osoby trzeciej, pod warunkiem, że nie przeważają interesy, podstawowe prawa i podstawowe wolności osoby, której dane dotyczą. Na takie działania przetwarzania mamy zgodę w szczególności dlatego, że zostały one wyraźnie wymienione przez ustawodawcę europejskiego. W tym względzie ustawodawca europejski uznał, że można przyjąć prawny interes, jeżeli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (powód- rozwaga, pkt 47 zdanie 2 RODO).

11. Uprawniony interes w przetwarzaniu danych realizowany przez administratora danych lub osobę trzecią

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych opiera się na art. 6 lit. f) RODO, naszym uzasadnionym interesem jest prowadzenie działalności dla dobra wszystkich naszych pracowników i właścicieli udziałów.

12. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium okresu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania danych. Po upływie tego okresu odpowiednie dane będą rutynowo usuwane, chyba że nie są już potrzebne do realizacji lub nawiązania umowy.

13. Przepisy prawne lub umowne odnoszące się do udostępnienia danych osobowych; konieczność zawarcia umowy; obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje nieprzekazania danych osobowych

Informujemy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo (np. przepisy podatkowe) lub może wynikać z postanowień umownych (np. informacje o partnerze umownym). Czasami może być konieczne zawarcie umowy, że dana osoba udostępnia nam dane osobowe, które następnie muszą być przez nas przetwarzane. Na przykład, osoba zainteresowana jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy nasza firma zawiera z nią umowę. Niedostarczenie danych osobowych oznacza, że umowa nie może zostać zawarta z osobą, której dane dotyczą. Zanim osoba, której dane dotyczą, przekaże dane osobowe, musi skontaktować się z jednym z naszych pracowników. Nasz pracownik informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przez prawo lub umowę, czy jest konieczne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych i jakie są konsekwencje braku dostępności danych osobowych

14. Obowiązek zautomatyzowanego procesu decyzyjnego

Jako firma świadoma odpowiedzialności powstrzymujemy się od automatycznego