OCHRANA ÚDAJŮ

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Velmi nás těší Váš zájem o naši společnost. Ochrana osobních údajů je pro vedení společnosti Rosner Logistik GmbH naprostou prioritou. Používání internetových stránek naší společnosti je v zásadě možné bez jakéhokoliv udání osobních údajů. Pokud by však subjekt údajů chtěl využít mimořádných služeb našeho podniku, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pokud se takové zpracování nezakládá na právním základě, žádáme v každém případě o souhlas subjektu údajů.

Ke zpracování osobních údajů, např. jména, adresy, e-mailové adresy, telefonního čísla, subjektu údajů dochází vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s platnými zásadami ochrany osobních údajů platnými v dané zemi. Prostřednictvím prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, využíváme a zpracováváme. Dále tímto prohlášením o ochraně osobních údajů objasňujeme subjektům údajů, jaká mají práva.

Společnost Rosner Logistik GmbH provedla četná technická a organizační opatření, aby zajistila co možná nejlepší ochranu osobních údajů, které se na této internetové stránce zpracovávají. Nicméně přenos údajů na internetu může mít v zásadě nedostatky, takže absolutní ochranu zaručit nelze. Z tohoto důvodu má každý subjekt údajů možnost poskytnout nám osobní údaje i alternativním způsobem, například po telefonu.

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Rosner Logistik GmbH se zakládá na pojmech, které použily evropské zákonodárné orgány pro stanovení obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být snadno čitelné a srozumitelné pro veřejnost, naše zákazníky i obchodní partnery. Z tohoto důvodu bychom rádi nejdříve objasnili používané pojmy.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné tyto pojmy:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů“). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Subjekt údajů

Subjektem údajů se rozumí každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracoval správce.

c) Zpracování

Zpracování je každý úkon nebo soubor úkonů s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, které jsou prováděny pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, užívání, zveřejňování přenosem, zveřejňování šířením nebo jejich zpřístupňování jiným způsobem, třídění nebo kombinování, omezování, vymazání nebo zničení.

d) Omezení zpracování

Omezením zpracování se rozumí označení uložených osobních údajů za účelem omezení jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.

f) Pseudonymizace

Pseudonymizací se rozumí zpracování osobních údajů tak, že již nemohou být přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a vztahují se na ně technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce nebo správce zpracování

Správcem nebo správcem zpracování se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů. Jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

h) Zpracovatel

Zpracovatelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

i) Příjemce

Příjemcem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

j) Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který není subjektem údajů, správcem, zpracovatelem ani osobou přímo podléhající správci nebo zpracovateli, jež je oprávněna ke zpracování osobních údajů.

k) Souhlas

Souhlasem subjektu údajů se rozumí jakýkoli svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, kterým subjekt údajů dává prohlášením či jiným zjevným potvrzením své svolení ke zpracování svých osobních údajů.

2. Jméno a adresa správce zpracování

Správcem ve smyslu GDPR, dalších právních předpisů platných ve členských státech Evropské unie a jiných ustanovení týkajících se ochrany údajů je společnost:

Rosner Logistik GmbH
Rödgener Str. 14 – 15
06780 Zörbig
Tel.: 0349563070
E-mail: info@rosner-logistik.eu
Web: www.rosner-logistik.eu

3. Jméno a adresa inspektora ochrany údajů

Inspektorem ochrany údajů pro zpracování správce je společnost:

Rosner Logistik GmbH
Inspektor ochrany údajů
Rödgener Str. 14 - 15
06780 Zörbig
Německo
Tel.: 0349563070
E-mail: info@rosner-logistik.eu
Web: www.rosner-logistik.eu

Každý subjekt údajů se může v případě dotazů a podnětů týkajících se ochrany údajů kdykoliv obrátit přímo na našeho inspektora ochrany údajů.

4. Cookies

Internetová stránka společnosti Rosner Logistik GmbH částečně používá cookies. Cookies jsou textové soubory, které se prostřednictvím internetového prohlížeče ukládají v počítačovém systému.

Mnohé internetové stránky a servery využívají cookies. Mnoho cookies obsahuje tzv. cookie ID. Cookie ID je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řady znaků, pomocí kterých mohou být internetové stránky a servery přiřazovány ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, v němž se cookie ukládá. To umožňuje, aby internetové stránky a servery rozlišovaly individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných prohlížečů, které obsahují jiné cookies. Určitý internetový prohlížeč může být díky jedinečnému cookie ID znovu rozpoznán a identifikován.

Použitím cookies může společnost Rosner Logistik GmbH uživatelům své internetové stránky poskytovat uživatelsky příjemnější služby, které by bez použití cookies nebyly možné.

Prostřednictvím cookies je na našich internetových stránkách z uživatelského hlediska možné optimalizovat informace a nabídku. Cookies nám umožňují, jak jsme již zmínili, znovu rozpoznat uživatele. Účelem tohoto opětovného rozpoznání je usnadnit uživatelům používání naší internetové stránky. Uživatel internetové stránky, která využívá cookies, nemusí například při každé návštěvě této internetové stránky znovu zadávat přihlašovací údaje, protože si je internetová stránka převezme od cookies, které byly v počítačovém systému uloženy. Dalším příkladem je cookie nákupního košíku při nakupování online. Online obchod si zboží, které zákazník vložil do virtuálního košíku, pamatuje prostřednictvím cookie.

Subjekt údajů může využívání cookies na našich internetových stránkách kdykoliv zabránit tím, že provede odpovídající nastavení internetového prohlížeče, čímž trvale vyjádří námitku proti využívání cookies. Dále je možné cookies, které již použity byly, kdykoliv pomocí internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu vymazat. To je možné u všech běžných internetových prohlížečů. Pokud subjekt údajů využívání cookies v internetovém prohlížeči, který používá, deaktivuje, není za určitých okolností možné využívat všechny funkce našich internetových stránek v plném rozsahu.

5. Získávání obecných údajů a informací

Pokaždé, když subjekt údajů nebo automatizovaný systém otevře internetovou stránku společnosti Rosner Logistik GmbH, získá tato stránka množství obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do logů serveru. Získat lze informace o 1) používaném typu prohlížeče a jeho verzi, 2) použitém operačním sytému, 3) internetové stránce, ze které se přístupový systém na naši stránku dostane (tzv. Referrer/referer), 4) webových podstránkách, které na naši internetovou stránku odkazují, 5) datu a čase přístupu na internetovou stránku, 6) adrese internetového protokolu (IP adresa), 7) poskytovateli internetového připojení přístupového systému a 8) ostatních podobných údajích a informacích, které slouží k zabezpečení v případě útoku na náš technologický informační systém.

Při využívání těchto obecných údajů a informací nevyvozuje společnost Rosner Logistik GmbH žádné závěry týkající se subjektu údajů. Tyto informace jsou potřeba mnohem více 1) ke správnému zobrazení obsahu našich internetových stránek, 2) k optimalizaci obsahu našich internetových stránek a reklamy, 3) k zajištění trvalé funkčnosti našich technologických informačních systémů a techniky našich internetových stránek, 4) k poskytnutí nezbytných informací pro trestní stíhání donucovacím orgánům v případě kyberútoku. Společnost Rosner Logistik GmbH proto tyto anonymně shromážděné údaje a informace vyhodnocuje jednak statisticky, dále z toho důvodu, aby zvýšila ochranu a zabezpečení údajů v našem podniku, a nakonec proto, aby zajistila optimální úroveň ochrany osobních údajů, které zpracováváme. Anonymní údaje logů serveru se ukládají zvlášť od všech osobních údajů, které subjekt údajů poskytl.

6. Navázání kontaktu prostřednictvím internetové stránky

Internetová stránka společnosti Rosner Logistik GmbH obsahuje na základě právních předpisů údaje, které umožňují rychlé navázání kontaktu i přímou komunikaci s naším podnikem elektronickou formou, což zahrnuje i obecnou elektronickou adresu (e-mail). Pokud se správcem zpracování subjekt údajů naváže kontakt prostřednictvím e-mailu nebo kontaktního formuláře, dojde automaticky k uložení údajů, které subjekt údajů předal. Takové údaje, které subjekt údajů dobrovolně předal správci zpracování, se ukládají za účelem zpracování nebo navázání kontaktu se subjektem údajů. Nedochází k žádnému předávání osobních údajů třetím stranám.

7. Rutinní výmaz a blokování osobních údajů

Ke zpracování a uložení osobních údajů subjektu údajů dochází jen na dobu, která je potřebná k dosažení účelu, za jakým byly údaje uloženy, nebo pokud to stanovil evropským zákonodárný orgán prostřednictvím zákonů nebo předpisů, které se vztahují na správce zpracování.

Pokud důvod uložení pomine nebo uběhne doba uložení, kterou evropský zákonodárný orgán nebo jiný příslušný zákonodárný orgán stanovil, osobní údaje se rutinním způsobem v souladu s právními předpisy zablokují nebo vymažou.

8. Práva subjektu údajů

• a) Právo na potvrzení

Evropský zákonodárný orgán přiznává každému subjektu údajů právo na potvrzení od správce zpracování ohledně toho, zda dotčené osobní údaje byly zpracovány. Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva na potvrzení využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka správce zpracování.

• b) Právo na přístup k osobním údajům

Evropský zákonodárný orgán přiznává každému subjektu údajů právo získat kdykoliv a bezplatně přístup k informacím týkajících se jeho uložených osobních údajů a obdržet kopii s těmito informacemi. Dále evropský zákonodárný orgán poskytl subjektu údajů přístup k těmto informacím:

Dále má subjekt údajů právo být informován, zda byly osobní údaje předány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. Pokud tomu tak bylo, má subjekt údajů kromě toho právo být informován o vhodných zárukách v souvislosti s předáváním údajů.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva být informován využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka správce zpracování.

• c) Právo na opravu

Evropský zákonodárný orgán přiznává každému subjektu údajů právo na opravu nepřesných osobních údajů bez zbytečného odkladu. Dále s přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva na opravu využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka správce zpracování.

• d) Právo na výmaz (právo být zapomenut)

Evropský zákonodárný orgán přiznává subjektu údajů právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů a pokud zpracování není nezbytné:

Pokud nastane jeden z výše uvedených důvodů a subjekt údajů požaduje výmaz osobních údajů, které společnost Rosner Logistik GmbH uložila, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na vedení společnosti Rosner Logistik GmbH. Vedení společnosti Rosner Logistik GmbH zajistí výmaz bez zbytečného odkladu.

Jestliže společnost Rosner Logistik GmbH zveřejnila osobní údaje a jestliže je náš podnik správcem, je povinen podle čl. 17 odstavce 1 GDPR osobní údaje vymazat, přijme společnost Rosner Logistik GmbH s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informovala správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace, pokud zpracování není nezbytné. Vedení společnosti Rosner Logistik GmbH provede v jednotlivých případech vše potřebné. •

e) Právo na omezení zpracování

Evropský zákonodárný orgán přiznává subjektu údajů právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů:

Pokud je dán jeden z výše uvedených předpokladů a subjekt údajů požaduje omezení osobních údajů, které společnost Rosner Logistik GmbH uložila, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na vedení společnosti Rosner Logistik GmbH. Vedení společnosti Rosner Logistik GmbH provede vše potřebné.

• f) Právo na přenositelnost údajů

Evropský zákonodárný orgán přiznává subjektu údajů právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Kromě toho má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR nebo na smlouvě podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen.

Dále má subjekt údajů při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Pro uplatnění práva na přenositelnost údajů se může subjekt údajů kdykoliv obrátit na vedení společnosti Rosner Logistik GmbH.

• g) Právo vznést námitku

Evropský zákonodárný orgán přiznává subjektu údajů právo na to, aby z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace mohl kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních.

V případě námitky společnost Rosner Logistik GmbH osobní údaje již nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Rosner Logistik GmbH zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti tomu, aby společnost Rosner Logistik GmbH zpracovávala osobní údaje pro účely přímého marketingu, nebude je již společnost pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho, zpracovává-li společnost Rosner Logistik GmbH osobní údaje pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 GDPR, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Pro vykonání práva vznést námitku se může subjekt údajů obrátit přímo na vedení společnosti Rosner Logistik GmbH. Subjekt údajů má možnost v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.

• h) Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Evropský zákonodárný orgán přiznává subjektu údajů právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká, pokud toto rozhodnutí není 1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; 2) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo 3) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů.

Pokud je rozhodnutí 1) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem nebo 2) pokud není založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů, provede společnost Rosner Logistik GmbH vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva na automatizované individuální rozhodování využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka správce zpracování.

• i) Právo na odvolání souhlasu týkajícího se ochrany soukromí

Evropský zákonodárný orgán přiznává každému subjektu údajů právo kdykoliv odvolat svůj souhlas.

Pokud si subjekt údajů přeje tohoto práva na odvolání souhlasu využít, může se za tímto účelem kdykoliv obrátit na spolupracovníka správce zpracování.

9. Předpisy o ochraně údajů pro použití komponenty

Matomo Do internetové stránky společnosti Rosner Logistik GmbH je integrována komponenta Matomo. Matomo je otevřený softwarový nástroj (open-source software) pro analýzu webu. Analýza webu znamená získávání, shromažďování a vyhodnocování údajů týkajících se chování uživatelů internetové stránky. Nástroj pro analýzu webu ukládá mimo jiné údaje o tom, z jaké internetové stránky se subjekt údajů na určitou internetovou stránku dostal (tzv. Referrer/referer), na jakou podstránku se dostal nebo jak často a jak dlouho si určitou stránku prohlížel. Analýza webu se používá převážně k optimalizaci internetové stránky a pro analýzu nákladů internetové reklamy.

Software je provozován na serveru správce zpracování, citlivé logy týkající se ochrany dat jsou uloženy výhradně na tomto serveru.

Účelem komponenty Matomo je analýza toku uživatelů na naší stránce. Správce využívá získané údaje a informace mimo jiné k tomu, aby vyhodnotil využívání této internetové stránky a aby sestavil online přehledy, které vykazují aktivity na naší internetové stránce.

Matomo využívá cookie v technologicko-informačním systému subjektu údajů. Co jsou cookies, je vysvětleno výše. Použití cookies nám umožňuje provést analýzu používání naší internetové stránky. Internetový prohlížeč prostřednictvím komponenty Matomo s každým otevřením jednotlivé stránky našich internetových stránek na technologicko-informačním systému subjektu údajů předává na náš server údaje za účelem online analýzy. V rámci tohoto technického procesu získáváme informace o osobních údajích, jako je IP adresa subjektu údajů, díky které vyhodnotíme původ návštěvníků a to, kam klikají myší.

Prostřednictvím cookies se ukládají informace například o čase otevření stránky, místě, ze kterého uživatel na stránku vstoupil a četnost návštěv na naší internetové stránce. Tyto osobní údaje, včetně IP adresy internetového připojení subjektu údajů, se na náš server přenášejí při každé návštěvě. Tyto osobní údaje ukládáme my. Nepředáváme tyto osobní údaje třetím stranám.

Subjekt údajů může využívání cookies na našich internetových stránkách, jak je popsáno výše, kdykoliv zabránit tím, že provede odpovídající nastavení internetového prohlížeče, čímž trvale vyjádří námitku proti využívání cookies. Takovéto nastavení internetového prohlížeče by rovněž zabránilo tomu, aby společnost Matomo v technologicko-informačním systému subjektu údajů použila cookies. Kromě toho je možné cookies, které společnost Matomo již použila, kdykoliv prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiného softwarového programu vymazat.

Dále má subjekt údajů možnost vznést námitku proti tomu, aby společnost Matomo získávala údaje týkající se používání této internetové stránky, které vygenerovala, a tím tomu zabránit. Pro to musí subjekt údajů na svém prohlížeči nastavit funkci „Do Not Track“.

Nastavením možnosti „Opt-Out Cookies“ (odmítnutí zpracování údajů) existuje však možnost, že internetové stránky správce už pro subjekt údajů nebudou dostupné v plném rozsahu.

Další informace a platné zásady o ochraně údajů společnosti Matomo naleznete zde matomo.org/privacy/.

10. Právní základ pro zpracování

Čl. 6 odst. I písm. a) GDPR nám slouží jako právní základ pro proces zpracování, při němž pro konkrétní účel zpracování vyžadujeme souhlas. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, jako to mu je například při dodávce zboží nebo poskytování jiné služby či protislužby, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. I písm. b) GDPR. Totéž platí pro procesy zpracovávání, které jsou nutné k provedení předsmluvních opatření, například v případě dotazu ohledně našich produktů nebo služeb. Pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na náš podnik vztahuje, jako například splnění daňové povinnosti, zakládá se zpracování na čl. 6 odst. I písm. c) GDPR. Ve vzácných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby. Tento případ by nastal, pokud by se návštěvník našeho podniku zranil, v důsledku čehož by musely být předány lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně informace jako jméno, věk, údaje týkající se pojišťovny nebo jiné životně důležité informace. V takovém případě by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. I písm. d) GDPR. V poslední řadě by se zpracování mohlo zakládat na čl. 6 odst. I písm. f) GDPR. Na tomto právním základě se zakládají procesy zpracování, které nezahrnuje žádný z výše uvedených právních základů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů našeho podniku či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. K takovým procesům zpracování jsme zvláště oprávněni z toho důvodu, protože je výslovně zmiňuje evropský zákonodárný orgán. Zastává názor, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud je subjekt údajů zákazníkem správce (důvod 47 věta 2 GDPR).

11. Oprávněné zájmy na zpracování, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud se zpracování osobních údajů zakládá na čl. 6 odst. I písm. f) GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávání naší obchodní činnosti ve prospěch dobrých životních podmínek všech našich zaměstnanců a akcionářů.

12. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Kritérium pro stanovení doby uložení osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání údajů. Po uplynutí této doby se příslušné údaje rutinním způsobem vymažou, pokud již nejsou nezbytné pro plnění nebo sjednání smlouvy.

13. Právní nebo smluvní předpisy pro vydání osobních údajů, nezbytnost pro uzavření smlouvy, závazky subjektu údajů vydat osobní údaje, možné důsledky nevydání

Informujeme Vás o tom, že vydání osobních údajů je částečně nařízeno právními předpisy (např. daňovými předpisy) nebo může rovněž vyplývat ze smluvních ujednání (např. informace o smluvní straně). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám subjekt údajů poskytl osobní údaje, které následně musíme zpracovat. Subjekt údajů je například povinen vydat nám osobní údaje, pokud s ním náš podnik uzavírá smlouvu. Nevydání osobních údajů by mělo za následek to, že bychom se subjektem údajů nemohli smlouvu uzavřít. Před vydáním svých osobních údajů se subjekt údajů musí obrátit na některého z našich zaměstnanců. Nás zaměstnanec subjektu údajů individuálně vysvětlí, zda vydání osobních údajů je dáno právními nebo smluvními předpisy nebo zda je to k uzavření smlouvy nezbytné, zda existuje povinnost osobní údaje vydat a jaké následky by mělo nevydání osobních údajů.

14. Automatizované rozhodování

Jakožto odpovědný podnik se vzdáváme automatizovaného rozhodování a profilování.